Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DAGO Autogroep

I Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten
betreffende auto's dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring,
taxatie, reparatie en onderhoud aan auto's.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht
een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk
de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.


II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en
niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is
geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of
elektronische vastlegging is uitgebleven.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten
overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na
ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten
blijken de order niet te accepteren.

Ill Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze verkoopprijzen inclusief BTW, BPM en rijklaarmaakkosten,
recyclingbijdrage en leges
3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan
de koper worden doorberekend.
4. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of
importeur aan de koper worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de
kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
5 Indien de koper gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een
vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.
7. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de
feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.


IV Mutaties

1. Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in
de verkochte auto's, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

V Termijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet "tijdige" levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt,
e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel XI.

VI Levering en risico overgang

1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:
a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres:
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen,
nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet
conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf
c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde
in artikel Xll gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met
onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.

VII Betalingen

1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder
geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan
voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname
of aflevering van het verkochte plaats te vinden. Wij accepteren uitsluitend betaling via pin of bankoverschrijving. Alle
betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Aan creditcardbetalingen kunnen wij voorwaarden verbinden
en cashbetalingen of stortingen op onze bankrekening kunnen wij weigeren of terugdraaien.
3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VI lid 2 vermelde termijn, of conform artikel Vl lid
3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te
worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van
koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
4. In geval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de
geldsom heeft voldaan aan ons de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over alle te late betalingen.
5. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten.

VIII lnkoop

1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde
inruil), wanneer de koper/aanbieder:
- een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;
- een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde
- een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht:
- een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de
Wet op de Omzetbelasting 1968:
- een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de
marge verschuldigd is
2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de
toestand, waarin de auto zich bevindt.
3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
4. Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van
taxatie.
6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien
de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een
taxatie te laten verrichten. Indien de taxatiewaarde dan lager uitvalt, kan aanbieder/koper geen rechten meer ontlenen
aan de eerdere taxatie. De koper is vervolgens gerechtigd om (i) de lagere taxatiewaarde te accepteren of (ii) van inruil
af te zien. In beide gevallen blijft de koper echter gebonden aan de reeds gesloten koopovereenkomst.
7. De in te kopen auto('s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto('s).
8. lndien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden
in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering
aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.
9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en
een overschrijvingsbewijs. Indien een of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht
voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering.
koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met
een tijdelijk kentekenbewijs.
10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1. o.g.v. de toepasselijke BTW
re-gelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
11. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
schriftelijke goedkeuring door onze directie. Het bepaalde in artikel II, lid 4. is van overeenkomstige toepassing.

IX Schadetaxatie

1. Indien wij een schadetaxatie hebben, verricht zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in
rekening brengen, met een minimum van €100 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan
ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt
overeengekomen.

X Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een
omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze
toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door
middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de
overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

XI Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van
de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang
koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het
verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde
de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht
voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

XII Garantie en aansprakelijkheid

1. Door ons geleverde auto's alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven
(fabrieks-)garantie conform de door ons afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs.
lndien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt
nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het
verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van
het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband
staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
2. lndien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn
van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht ("geen garantie op garantie").
3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese weten regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de
door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid
uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals
gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze
werknemers en/of hulppersonen.
4. lndien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.
5. lngeval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde
auto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld
schriftelijk in kennis. lndien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle
mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de
importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.
6. Koper is ervan op de hoogte dat wij enkel gerechtigd zijn de auto te verkopen aan een eindgebruiker (al dan niet via
een aankoopagent) en Koper garandeert dat hij/zij de auto niet koopt voor wederverkoopdoeleinden.

XIII Reparaties

1 Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet
bindend.
2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden
aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden betreft.
Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
3. lndien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever
de betreffende auto niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in
rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de
koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove
schuld onzerzijds.
4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks
uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom
zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.
5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 2 jaar na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan
gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving die rechtstreekse werking heeft en die niet in de
wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis
en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte
montage, herstel en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

XIV Klachten en verjaring

1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door
koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het
gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken
onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte
onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in
afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in
te dienen.
2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde
derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht,
behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf
onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
3. Alle aanspraken jegens ons,die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door
verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van
twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.

XV Ontbinding

1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd in te stemmen met een verzoek van de koper om
de overeenkomst te annuleren. In dat geval dient de koper binnen 10 dagen na de acceptatie van de annulering onze
schade te vergoeden die hierbij is vastgesteld op 15% van de catalogus prijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele
inruil als schadevergoeding.
2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de
overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 6:230o BW.
3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder
nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een
schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden, indien (i) koper een of meer van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en/of (ii) koper niet in staat is te voldoen
aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van
koper is aangevraagd, indien surseance van betallng is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing
van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken
of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum
beslaglegging zal zijn opgeheven. In het geval wij de overeenkomst ontbinden is de koper aan verkoper een vooraf
vastgestelde schadevergoeding van 15% van de catalogus prijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als
schadevergoeding verschuldigd.
4. lndien een der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan
onverwijld in kennis te stellen.

XVI Verwerking van uw persoonsgegevens

1. In het kader van onze bedrijfsvoering verwerken wij uw persoonsgegevens en slaan wij deze op. Het gaat om:
̶ contactgegevens (zoals: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer); en
̶ gebruiks- en voertuiggegevens (zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer,
tenaamstelling voertuig, onderhoudsgegevens, voorkeuren).
2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
̶ om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren en terugroepen, en tegemoet
te komen aan uw verzoeken;
̶ om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door uw gegevens te combineren met
andere relevante gegevens; en
̶ voor (direct) marketing- en reclamedoeleinden.
3. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden. Neem
hiervoor contact op met onze klantenservice.
4. In ons privacy statement vindt u meer informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die
u daarbij hebt.
Verwerking door Pon
5. Uw gegevens worden voor de in lid 2 van artikel XVI genoemde doeleinden mogelijk ook verstrekt aan Pon's
Automobielhandel B.V. (de importeur van uw voertuig) en MIND B.V.
6. In het privacy statement van de vertegenwoordiger van het merk van uw voertuig in Nederland (online te raadplegen)
vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door en binnen Pon's Automobielhandel B.V. en
MIND B.V., en de rechten die u daarbij hebt.

XVII Toepasselijk recht en geschillen

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte
regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeen- komst,
waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeen- komsten, welke
van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin
wij onze statutaire vestigingsplaats hebben. Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een
Arrondissementsrechtbank tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschiI te doen
berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. lndien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens
de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons
schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te
kiezen.

Versie mei 2018